Právní služby a Váš první kontakt s kanceláří

Potřebujete služby advokátní kanceláře? Mé doporučení: zatelefonujte na 315 622 393.

Na telefonu je zpravidla vedoucí mé kanceláře Radka Davídková, která s Vámi domluví termín naší osobní schůzky a dá Vám základní informace včetně toho, jak se na schůzku připravit, jaké k ní přinést doklady atd. Samozřejmě můžete moji kancelář navštívit i osobně, případně napište e-mail nebo pošlete zprávu do mé datové schránky – i v těchto případech získáte návrh termínu naší osobní schůzky a základní informace.

Právní služby poskytuji v poměrně širokém rozsahu, takže nelze na tomto místě vyjmenovat všechna právní odvětví. Jedná se ale především o:
 • právní konzultace a porady
 • kupní a darovací smlouvy, obchodní kontakty - zpracování, rozbory a připomínkování právních dokumentů
 • zastupování před soudem v občanskoprávním i trestním řízení
 • rozvod, péče o nezletilé děti, vyživovací povinnosti, vypořádání majetku před a po rozvodu manželství - komplexní rodinněprávní agenda
 • zástavní práva, pozemkové spory, zřízení nezbytné cesty, věcná břemena a služebnosti atd. agenda týkající se nemovitostí, převody včetně zápisů do katastru nemovitostí
 • převody bytů do vlastnictví - prohlášení vlastníka o vymezení jednotek včetně přípravy stanov a založení SVJ
 • právní servis pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, spolky a s.r.o., jejich zakládání, likvidace, organizování členských schůzí, valných hromad apod.
 • vymáhání pohledávek a jednání s vašimi dlužníky, věřiteli či obchodními partnery
 • úschovy kupní ceny apod. na specializovaných úschovních účtech
 • exekuce - řešení exekučních problémů za oprávněné i povinné
 • zastupování v řízení o pozůstalosti (dědické řízení)
 • pracovněprávní agenda včetně pracovních sporů
 • řešení náhrady škody na zdraví a na věcech
 • zastupování poškozených v trestním řízení včetně řešení náhrady nemajetkové újmy
 • insolvenční přihlášky

Nenašli jste ve výše uvedeném výčtu svůj případ? Ocitli jste se v nestandardní nebo jinak složité životní situace a nevíte si rady? Opět doporučím: zeptejte se mě, rád Vám odpovím, zda a jak mohu pomoci Váš případ řešit a vyřešit.
V rámci své praxe podle potřeby spolupracuji s dalšími odborníky, ať už jde o notáře, geodety, soudní znalce, tlumočníky a překladatele nebo realitní makléře. Je-li potřeba při zajištění právní služby některé z těchto dalších odborností, mohu příslušného specialistu kontaktovat a domluvit s ním pro Vaši kauzu potřebnou spolupráci.

A jak se snažím ke klientům a jejich případům přistupovat?
Zastávám názor, že i advokát má být ve vztahu ke klientům především člověk, být empatický k nim samotným i jejich problémům a mít kromě nezbytné odbornosti také zdravý lidský náhled na řešený případ, jednat narovinu a dát klientovi srozumitelnou a jasnou informaci, aby se mohl správně rozhodnout a neočekával nereálné výsledky. Tento přístup se mi za léta praxe ukázal jako správný a díky tomu mohu říci, a jsem za to vždy upřímně velmi rád, že se řada mých klientů vrací nebo jde o klienty stálé a letité nebo že se na jejich doporučení na mě obracejí jejich děti, další rodinní příslušníci nebo známí.

Bohužel ne vždy se ale mohu každému zavděčit, zvláště pokud některý klient přichází s nereálnými očekáváními a nekritickým přístupem ke své situaci, eventuálně považuje advokáta za prostý nástroj k prosazení svých jednostranných představ a požadavků.  Takový klient si nenechá věci vysvětlit a ani mu ve své podstatě nejde o rozumný výsledek, ale prostě jen o prosazení jeho subjektivních názorů bez ohledu na to, kde celá věc právně i lidsky reálně stojí.  I když to jsou to výjimečné případy, zastupování takového klienta zpravidla rovnou odmítnu. Problematická může být také situace, kdy v průběhu kauzy dojde k podstatným změnám okolností oproti těm, které tu existovaly na jejím začátku. Pak se bohužel nemusí vždy dostavit výsledek, který se jevil na začátku případu jako možný. I s tím je tedy potřeba počítat, že i přes veškerou snahu nedojde k naplnění očekávání. V některých případech může být taková situace zapříčiněna i tím, že klient advokátovi vědomě zatají podstatné informace a advokát se zásadní fakta dovídá až od protistrany v jednací síni. Stejně tak nemusí odcházet spokojený klient, který přijde řešit svůj dlouhodobě zanedbaný případ a má představu, že advokát všechno během pár dní nebo týdnů vyřeší díky pár „právním kličkám“. Obdobně je problematické zastupování klienta, který očekává obrazně řečeno plnou advokátní péči 7 dní v týdnu a nerespektuje provozní hodiny kanceláře. Vzhledem tomu, že jsem advokát, který se často pohybuje u soudu a s ohledem na charakter advokátní praxe má početnou klientelu, nemohu bohužel takový osobní přístup zajistit. To ovšem nevylučuje, že pokud se dostanete do úzkých a Vaše situace bude vyžadovat opravdu akutní řešení, budu se snažit v případě volné časové kapacity poskytnout Vám efektivní a rychlou právní pomoc.
Když už se rozhodnete mě jako advokáta se svým problémem navštívit, můžete mluvit vždy otevřeně,  bez obalu a neformálně. Říkejte věci tak, jak jsou, byť to pro Vás může být nepříjemné a hovořit o nich Vám bude žinantní. Jako advokát jsem tu právě proto, abych Vás vyslechl a pomohl Vám. Už jen to, že o svém problému začnete mluvit, Vám pomůže problém zvládnout. Každý advokát potřebuje znát fakta a skutečný stav věci, jakkoli pro Vás může být bolestivý. Jen při plné znalosti věci pak může Váš právní zástupce vyhodnotit relevantnost informací a kvalifikovaně zvážit další průběh kauzy, možnosti řešení, jejich rizika a nastínit výsledek. Jakékoli „přibarvování“ faktů, zatajení informací, překrucování reality nebo „měření dvojím metrem“ pro každou ze stran sporu se Vám nakonec zpravidla ve zlém vrátí a bude (zpravidla soudem) přičteno k Vaší tíži, takže s výsledkem nebudete spokojeni.

Bavte se i o detailech a relativně bezvýznamných faktech – advokát je může vidět ze zcela jiného úhlu než Vy a vyhodnotit je naopak jako velmi podstatné. Naproti tomu některé skutečnosti, které se Vám budou jevit jako „naprosto zásadní“, se mohou ukázat jako podružné, které Vám výsledek zlepšit nepomohou a ani pro soud nebudou mít žádnou relevanci. Hodnocení je pak na advokátovi – zná právní teorii, ale také praxi a realitu soudních řízení.

Vždy tvrdím, že nejlepší je prevence – tedy přijít se zeptat včas a problém rozebrat hned na začátku (když vlastně ještě ani o problém ve své podstatě nejde) a s minimálními náklady, než pak třeba po letech, během nichž má klient stále pocit, že „to přeci zvládnu sám“ nebo „ono to nějak dopadne“, vynakládat neúměrný čas, energii a v neposlední řadě i peníze za vleklé soudní tahanice. Pokud klient přijde až ve fázi soudního řízení, kdy už to opravdu sám nezvládne a kdy se bohužel výrazně zmenšil „manévrovací prostor“, pak často ani zkušený advokát nebude mít možnost kauzu efektivně řešit a půjde jen o „hašení rozsáhlého požáru“ a snahu minimalizovat ztráty, často s vysokými náklady soudního řízení a s nejistým výsledkem sporu.

Další mé doporučení: nehledejte řešení na internetu – často tam totiž bývá řada neaktuálních informací. Právě některé informace Vás mohou mylně udržovat v přesvědčení, že „to zvládnu sám“ a ještě ušetřím za advokáta. Je to do značné míry nebezpečná loterie, která může dopadnout dobře, ale zpravidla taky nemusí.Totéž platí o nejrůznějších vzorech a formulářích, které mohou, ale také nemusejí být aktuální. Právo i soudní praxe jsou velmi živé a mění se, takže to, co platilo před dvěma roky, už dnes platit nemusí. Internet Vám může dát v lepším případě základní náhled na věc, ale přesto byste měli konzultovat právní problém s někým, kdo se dané problematice pravidelně věnuje a zná všechny podstatné souvislosti.

A ještě malá rada na závěr: čtěte! Řada sporů a složité životní situace vznikají právě proto, že lidé obecně nečtou podepisované dokumenty, jednají na „čestné slovo“ a přísliby letitých přátel nebo dokonce rodinných příslušníků, od kterých by žádnou nekalost nečekali. Až v poslední větě smlouvy se může nacházet podstatné ujednání, které pro Vás bude mít fatální následky. Nenechte se uchlácholit ani tím, že je Váš podpis jen formalita“ nebo že přeci „o nic nejde“. Jestli po Vás někdo žádá Váš podpis na nějaké listině, rozhodně to formalita být nemůže. Jinak by Váš podpis přeci nežádal, ne? Nejste-li si jisti obsahem podepisované listiny, nestyďte se za to, že něčemu nerozumíte. Jednání s protistranou bez obav přerušte a nechte si smlouvu zanalyzovat a celou věc vysvětlit od někoho nezávislého, kdo se v tom vyzná – od advokáta.