Ceník

Obecné zásady stanovení výše odměny za právní služby

Za právní služby může být podle platné právní úpravy (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) účtována buď smluvní nebo tzv. mimosmluvní odměna.

Smluvní odměna
být sjednána ve formě odměny: 
  • časové (hodinové), dohodnuté v závislosti na účelně vynaloženém čase při poskytování právní služby (zpravidla běžné konzultace, rozbory smluv, zastupování u soudu apod..)
  • pevné, dohodnuté pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti, bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby (zpravidla jednorázové záležitosti typu zpracování kupní nebo darovací smlouvy apod.),
  • paušální, dohodnuté za určité opakující se časové období, bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem (zpravidla využíváno firemní klientelou s více či méně pravidelnou poptávkou po právních sužbách a konzultační činnosti)
  • za úkon, dohodnuté za poskytnutí jednoho úkonu právní služby (tj. fixní částka za každý úkon právní sužby)
  • podílové, dohodnuté v závislosti na výsledku sporu 
  • kombinované, do které se promítá zpravidla základní hodinová sazba s doplatkem podle výsledku řízení (přiznaná náhrada nákladů řízení)

Základní hodinová sazba, která je účtována v naší kanceláři za běžné právní konzultace jako forma smluvní odměny, je účtována v základní sazbě 2.100,- Kč za každou započatou hodinu. K uvedené částce je účtována zákonná DPH ve výši 21 %.
Pro další úkony právních služeb pak bývá odměna dohodnuta podle výše uvedených obecných zásad (např. v případě převzetí zastoupení klienta pro jeho další zastoupení u soudu apod.) a je-li to možné s ohledem na povahu věci, pak je klientovi sdělen orientační rámec celkových předpokládaných nákladů na poskytnutí právní služby. 

Tzv. mimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem předem dohodnuta, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. V tomto případě vychází odměna z tzv. tarifní hodnoty, tedy hodnoty práva nebo věci, výše soudně vymáhané částky apod.