Obecné zásady stanovení výše odměny za právní služby


Za právní služby může být podle platné právní úpravy účtována buď smluvní, nebo tzv. mimosmluvní odměna.
Smluvní odměna může být sjednána ve formě odměny:

  • časové, dohodnuté v závislosti na účelně vynaloženém čase při poskytování právní služby,
  • pevné, dohodnuté pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti, bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby,
  • paušální, dohodnuté za určité opakující se časové období, bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem,
  • za úkon, dohodnuté za poskytnutí jednoho úkonu právní služby,
  • podílové, dohodnuté v závislosti na výsledku sporu.

Základní hodinová sazba, která je účtována v naší kanceláři za běžné právní konzultace jako forma smluvní odměny, je účtována v základní sazbě 1500,- Kč za každou započatou hodinu, poskytnutou advokátním koncipientem nebo v základní sazbě 1800,- Kč za každou započatou hodinu poskytnutou přímo advokátem. V případě prvních konzultací ve věci (převzetí věci a první porada s klientem), pokud délka takovéto konzultace nepřesáhne 0,5 hod., se uvedené sazby za tento první úkon krátí na ½. K uvedené částce je účtována zákonná DPH ve výši 21 %. 

Pro další úkony právních služeb pak bývá odměna dohodnuta podle výše uvedených obecných zásad (např. v případě převzetí zastoupení klienta pro jeho další zastoupení u soudu apod.) a je-li to možné s ohledem na povahu věci, pak je klientovi sdělen orientační rámec celkových předpokládaných nákladů na poskytnutí právní služby.

Tzv. mimosmluvní odměna

Není-li odměna mezi klientem a advokátem předem dohodnuta, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. V tomto případě vychází odměna z tzv. tarifní hodnoty, tedy hodnoty práva nebo věci, výše soudně vymáhané částky apod.

2018 Web vytvořen od JC web