GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
SPRÁVCE:
 
Mgr. Dalibor Šaman, advokát, IČ: 034 29 687, se sídlem Fibichova 218, Mělník
Tel. 315 622 393, e-mail: ak.saman@cbox.cz
 
JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJI?
 • Jméno, příjmení, firemní označení nebo název právnické osoby
 • Adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa
 • Datum narození, popřípadě rodné číslo, IČ / DIČ
 • E-mailová adresa, identifikátor datové schránk
 • Telefonní číslo
 • Bankovní účet
NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU A ZA JAKÝM ÚČELEM?
 • Na základě plnění smlouvy uzavřené s Vámi a za účelem plnění této smlouvy;
 • Za účelem plnění zákonných povinností zejména ve vztahu k orgánům státní správy;
 • Právním základem pro zpracování může být také můj oprávněný zájem, například v případě soudního sporu apod.
 • Na základě Vašeho souhlasu v případě kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.
ODKUD ZÍSKÁVÁM OSOBNÍ ÚDAJE?
 
Osobní údaje získávám přímo od Vás nebo prostřednictvím veřejně přístupných rejstříků jako je obchodní rejstřík, rejstřík ekonomických subjektů (ARES), živnostenského rejstříku, katastr nemovitostí apod.
 
KOMU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY NEBO PŘEDÁNY?
 
Vaše osobní údaje mohou být předány soudu, spolupracujícímu advokátovi, pojišťovně v případě pojistné události, přepravci pro případ doručení Vaší zásilky, orgánům státní správy, České advokátní komoře.
 
JAK DLOUHO BUDU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
 
Po dobu trvání smlouvy a potřeby plnění práv a povinností z ní vyplývající a dále po dobu 5 let od skončení poskytování právních služeb.
 
MUSÍTE MI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí Vám nemohu poskytovat právní služby nebo Vás zpětně kontaktovat. V souvislosti se zpracováním osobních údaje máte níže uvedená práva.
 
JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 • Právo odvolat souhlas, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu.
 • Právo na přístup k osobním údajům se rozumí Vaše právo získat ode mě informaci zda zpracovávám či nikoliv Vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo na informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování, o příjemcích údajů, a na další níže uvedená práva.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů.
 • Právo na informace o tom jaké osobní údaje, jakým způsobem a proč zpracovávám.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné, byl odvolán souhlas, vznesli jste námitky proti zpracování nebo je zpracovávám protiprávně. 
 • Právo na omezení zpracování znamená, že každé zpracování osobních údajů musí být prováděno pouze v souladu s účelem, pro který byly osobní údaje poskytnuty.
 • Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů představuje Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a tyto předat jinému správci.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, www: https://www.uoou.cz, E-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n
 • Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.